Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Claiming your place at the fire

21 December 2022 om 09:30 - 17:00

€169

Sta als ritueelbegeleider in je volle kracht en respectvolle verbinding

English version below

Herken je dit? Een ritueelbegeleider praat plechtig maar ook te stil. Het veld verliest snel aan kracht, en deelnemers worden toeschouwers. Onze christelijke traditie leerde ons om ons tijdens een ceremonie klein te maken. Heiligheid dient vaak als masker. Als ritueelbegeleider is dit funest.

Door vol in je kracht te staan, steun je de groep om in de volle ervaring van het ritueel te gaan. Als ritueelbegeleider is dit cruciaal.

Deze workshop zoemt in op een aantal vragen. Hoe begeleid je een ritueel in respect en waardigheid, zonder aan kracht in te boeten? Vanuit welke kracht neem je mensen mee, en hoe bouw je deze op? Hoe gebruik je je stem? Wanneer brul je als een leeuwin die haar welpen beschermt? Hoe kun je het respectvolle en het lichtvoetige door eenzelfde deur laten gaan? Hoe dans je tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten?

We beantwoorden deze vragen vanuit de drie componenten van het be-ge-leiden:

  • hoe leidt je een ritueel? Alle wijsheidstradities hebben voor hun rituelen een voorganger. Of het nu de priester, iman, sjamaan, rabbi, brahmaan is. Wat leren we hier uit als we de leiding nemen bij een ritueel ?
  • hoe begeleidt je een ritueel? Ervaring is essentieel voor verbinding en transformatie. Hoe ondersteun je de deelnemers in het ten volle ervaren van een ritueel?
  • Hoe geleidt je een ritueel? Hoe wordt je een kanaal, een geleider voor iets wat je persoonlijke overstijgt? Hoe nodig je de kracht uit om door je te gaan?

Hierbij switchen we tussen het vrouwelijke en het mannelijke perspectief.

Trainers

Ria Verlinden
Trainer, supervisor in systemisch werk, gestalt en ritueel werk

Haar leraar in Sjamanisme was Joska Soos. De Hongaarse Antwerpenaar die diep indruk op haar maakte en een ereplaats heeft in het MAS. De traditionele healers in Zuid Afrika gaven verdieping en verbreding in de 20 jaar dat zij daar werkt en zelf ontwikkelt. Het eren van de natuurelementen en bewustzijn ontwikkelen rondom voorouders / voorgangers is haar dierbaar. Zowel in het persoonlijke ontwikkelen, intergenerationele beeld en het collectieve bewustzijn.

Uitnodiging aan vrouwen en aan het vrouwelijke:

Als vrouwen baren we kinderen en hoeden het gezin. Daarin zijn wij ook voor een deel komen vast te zitten. Waar is de connectie met onze kracht zich gaan verbergen? Waar hebben wij deze in veiligheid gebracht? Deze verscholen plek dient nu niet meer wat vrouwen te doen hebben. Inclusief maken wat wij intergenerationeel ontwikkeld hebben en dit tonen / inzetten aan de wereld, dat is een basisvoorwaarde om een rituele energie te dragen en richting te geven.

 

Ewoud Monbaliu
Trainer, shamanic practitioner, initiatiefnemer Corporate Rituals

Als maatschappelijk gedreven ondernemer richtte Ewoud Monbaliu verschillende bedrijven mee op, waaronder Levuur en Corporate Rituals. Hij begeleidde vele grote en kleinere participatieve stakeholderprocessen rond maatschappelijke uitdagingen. Hij traint en inspireert coaches, consultants en procesbegeleiders hoe we oude wijsheid en rituelen kunnen verbinden met eigentijdse bedrijfsvoering met als doel diepere verbinding en maatschappelijke transformatie. Ewoud is bedreven in mannenwerk, en is een van de trekkers van het ondernemersluik binnen het jaarlijkse Mannenfestival dat jaarlijks eind augustus in Vlaanderen wordt georganiseerd voor honderden mannen.

Uitnodiging aan mannen en aan het mannelijke:

Als man zijn we geneigd om naar voor te treden, het ontembare proberen te controleren. Daarmee fnuiken we ook de kracht van het vrouwelijke, het natuurlijke. Het patriarchaat van de voorbije millenia spiegelt ons de schaduwzijde. Daarom de uitnodiging aan de mannen en het mannelijke: Hoe kunnen we in onze (mannelijke) kracht staan en tegelijk het ontembare eren en dienen?

Voor wie

Voor iedereen die als begeleider de kracht van rituelen wil inzetten in gemeenschappen en organisaties.

Prijs

€129 + BTW

Deze prijs is inclusief koffie en thee. Iedereen zorgt zelf voor een eigen middaglunch. Voor wie wil is er later een online terugkommoment waarbij we intergenerationeel de winst oogsten rond de integratie van kracht en schaduw rond het claimen van je plaats aan het vuur. Dit terugkommoment is inbegrepen in de prijs en wordt gehost door het team van Corporate Rituals.

Inschrijven via deze link

https://claimingyourplaceatthefire.eventbrite.be

 

English version

As a ritual facilitator, stand in your full power and respectful connection

Recognize this? A ritualist speaks solemnly but also too quietly. The pitch quickly loses momentum, and participants become spectators. Our Christian tradition taught us to make ourselves small during a ceremony. Holiness often serves as a mask. As a ritualist, this is disastrous.

By standing full in your power, you support the group to go into the whole ritual experience. As a ritual facilitator, this is crucial.

This workshop zooms in on a number of questions. Without losing power, how do you guide a ritual with respect and dignity? From what power do you take people with you, and how do you build it? How do you best use your voice? When do you roar like a lioness protecting her cubs? How do you allow the respectful and the nimble to pass through the same door? How do you dance between the masculine and feminine aspects?

We answer these questions from different angles:

  • How do you lead a ritual? All wisdom traditions have a pastor for their rituals. Whether it is the priest, iman, shaman, rabbi, or brahmin. What do we learn from this when we take the lead in a ritual?
  • How do you guide a ritual? Experience is essential for connection and transformation. How do you support participants in fully experiencing a ritual?
  • How do you hold space in a ritual? How do you become a channel, a conductor for something that transcends your personal? How do you invite the power to go through you?

Here we switch between the feminine and masculine perspectives.

Trainers

Ria Verlinden
Trainer, supervisor in systemic, gestalt and ritual work

Her teacher in Shamanism was Joska Soos. The Hungarian from Antwerp deeply impressed her and has a place of honor in the MAS (Museum aan de Stroom). The South African traditional healers helped deepen and broaden her experience in the nearly 25 years she worked there and developed herself. Honoring the elements of nature and developing awareness of ancestors is dear to her – both in personal development, intergenerational imagery, and collective consciousness.

Invitation to women and the feminine:

As women, we bear children and shepherd the family. In this, we also have, in part, become stuck. Where have we hidden our power? We hid it for safekeeping and have lost our connection to it. This hidden place now no longer serves what women have to do. To hold a space in a ritual and carry and direct ritual energy, we need to show and deploy everything we are, our full power, including what we have developed inter-generationally. 

 

Ewoud Monbaliu
Trainer, shamanic practitioner, initiator Corporate Rituals

As a socially driven entrepreneur, Ewoud Monbaliu co-founded several companies, including Levuur and Corporate Rituals. He guided many large and smaller participatory stakeholder processes around societal challenges. He trains and inspires coaches, consultants, and process facilitators on connecting ancient wisdom and rituals with contemporary business practices for deeper connection and societal transformation. Ewoud is adept at men’s work and is one of the founders of the entrepreneurial component of the Men’s Festival, held annually in late August in Flanders for hundreds of men.

Invitation to men and the masculine:

As men, we tend to step forward, trying to control the untameable. In doing so, we also frustrate the power of the feminine, the natural. The patriarchy of the past millennia mirrors the dark side. Therefore the invitation to men and the masculine: How can we stand in our (masculine) power and at the same time honour and serve the untameable?

For whom

For anyone who wants to use the power of ritual in communities and organizations as a facilitator.

Price

€129 + BTW

This price includes coffee and tea. Everyone provides their own afternoon lunch. For those who want, there is an online return moment later where we inter-generationally reap the benefits around the integration of power and shadow around claiming your place at the fire. This return moment is included in the price and hosted by the Corporate Rituals team.

Register here:

https://claimingyourplaceatthefire.eventbrite.be

Details

Date:
21 December 2022
Time:
09:30 - 17:00
Cost:
€169
Event Categories:
,
Website:
https://claimingyourplaceatthefire.eventbrite.be

Venue

LivingLei
Lei 15
Leuven, 3000 België
View Venue Website

Organiser

Corporate Rituals kernteam
Email
info@corporaterituals.be
View Organiser Website

Leave a Reply